اخبار

مژده به مدیران

مژده به مدیران

کارت 10 ساله  5 نفر سفر 2 نفر به ترکیه 4* 3 شب

کارت 10 ساله 10 نفر سفر 2 نفر به دبی 4* 3 شب

کارت 5 ساله 30 نفر سفر 2 نفر به دبی یا ترکیه ی

برای تعداد بیشتر کارتها تور اروپا هم در نظر گرفته می شود ( حداقل 30 عدد کارت 10 ساله )

زمان : 98/10/10 الی 98/10/20

پیشنهاد ویژه

مطالب مرتبط

زیر مجموعه ها