جاذبه های گردشگری

1395/08/15

جنگل سنگی ، چین


بیشتر درختان جنگل ایالت دورافتاده یوانان در چین را صخره های سنگی بزرگ تشکیل…