جاذبه های گردشگری

ارزروم ترکیه

تاریخ ارزروم به دوران اورارتو می‌رسد و دودمان آرتاشسی در آنجا…