جاذبه های گردشگری

1395/08/15

جنگل سنگی ، چین


بیشتر درختان جنگل ایالت دورافتاده یوانان در چین را صخره های سنگی بزرگ تشکیل…

1395/08/15

چشم صحرا ، موریتانی

یک گودال بزرگ و عمیق به شکل دایره و مساحت حدود 40 متر، همچون نقطه مرکزی هدف در وسط…

1395/08/15

غار مرمر – شیلی


فرسایش خاک  در طول 6 هزار سال، منظره ای مواج و مرمرین به دیواره های این غار…