جاذبه های گردشگری

جنگل سنگی ، چین


بیشتر درختان جنگل ایالت دورافتاده یوانان در چین را صخره های سنگی بزرگ تشکیل…