Turizm bilgilendirme

Turizm bilgilendirme merkezi olan Darya Otel in?aat geli?tirme ve Darya Gasht Nilgun ?irketine ho?geldiniz.
Darya Otel in?aat geli?tirme ?irketi ülkenin her yerinde yapt??? turizm ve seyahat gezinti hizmetleri ve otel in?aat ve ekipmanlari konusunda y?llarca deneyimiyle, ?zel sect?run bu sanaye de olan yoklu?unu, gereken izinleri Kültürel Miras, El Sanatlar? ve Turizm kurumundan alarak ve Darya Gasht Nilgun ofisini seyahat hizmetleri sunmak için kurmak ile gidermi?tir ve gündemde olan turism teknoloji ve y?llarca elde etti?i deneyim ile ve turism ve seyahat hizmetleri ofisleri, demiryolu ve deniz ve karayolu ve hava ta??mac?l?k sistemleri, oteller, konaklama yerleri ve misafirhanelerve, turism yerleri ve resturanlar gibi  bir s?ra uzman hizmetver?c? gurublardan yararlanarak, Tahran’da i?e ba?lam??t?r.
Bu ?irket iç ve d?? turism ve gezinti hizmetlerini en yüksek kal?te ve uygun fiyatla sunmakta 10 y?ldan fazla bir deneyime sahipt?r ve bu ?ekilde sizin için en güzel seyahatlar? sunmay? garant? etmektedir.
?ran ülkesinde turizm bir sanat olarak geli?mek ve daha güçlü olmak için büyük bir kapasiteye sahiptir. Dünya Turizm ?rgütünün verdi?i rapora g?re, türizm sanay?s? s?ralamas?nda arkeolojik ve tarihi mekanlar konusunda ?ran 10 numaral? sevyede dir ve do?al ortamlar konusunda dünyanin 5 inci seviyesinde dir ve b?lge ve dünyada yabanc? seyahatç?lar için en güvenli ortam dir.
Son y?llarda, ?ran ülkesi hakk?nda yeni ?eyleri dünyaya tan?tarak ve onun gezinti ve turizm üzerinde olan etkisi, bizi bu konuda faaliyet g?stermek için y?llarca deneyim ve uzman personelimizden yararlanarak en yüksek kaliteli hizmetleri sunmak için i?e alm??t?r.
Kurulu? zaman?ndan buyana bizim hizmetlerimizden surekli yararlanan binlerce üyemiz ve ayr?ca 1000 fazla otel, restoran ve e?lence – konuklama yerleri ülkenin her yerinden bizimle s?zle?me yapm?? olmalar? bizim yeni fikirlerimizi en yüksek kalite ve en a?a?? fiyatla size sunmak için yard?m edecekler.
Darya Otel in?aat geli?tirme ?irketin gezinti düzenleme birimin as?l hedefi, dünyanin her yerinden yolculari bu ülkenin gezinti ve e?lenceli ve tarihsel yerlerin g?stermek için buraya getirmek ve ?ran ülkesinin kültürel ve ?zelliklerini onlara ve ara?t?rmac?lara, bilim adamlarina, ilgilenen insanlara ve ?ran’I g?rmek isteyen insanlara g?stermek ve yolcular? buraya çekmek ile en kaliteli ve rekabet edici standartlar? nuluslararas? seviyesinde onlara sunmak ve bu sanay? de geli?me ad?mlar?n? atmak dir.
Uzun vadeli g?rü?ümüz, ülkenin geli?me programlar?na yard?m etmek, ofislerin ve turizm ?irketlerin uzmanlik alan? e?itim hizmetlerini en kaliteli hizmetler sunmak için artmak ve onlar?n standartlar?n? dünya seviyesindeki standartlara yet??t?rmek, bu sekt?r ile ilgili kararlar? almakta en ?zellikle ?ran Ticaret Geli?tirme ve Kültürel, Miras, el sanatlar? ve turizm kurumu’ne probler?m ve sorunlar? turizm sanay? yolundan gidermekte yard?m etmek ve ihracat ?düllerini ve vergi muafiyetini elde etmek bizim ?ran turizm sekt?runde en ?nemli ve temel hedeflerimizden dir.

?
Darya Otel in?aat geli?tirme ve Darya Gasht Nilgun ?irketine temel hedefleri:
- ?ran ülkesini dünya çap?nda en ?nemli turiz yeri olams?n? tan?tmak ve bu ülkenin kendine ?zel kültür, do?a ve farkl? iklim ko?ullar?na sahip olmas?n? herkese g?stermek.
- Ulkekni en ?nemli ve geli?imli faaliyeti olan ve ülkenin ekonomisinde etkili olan ve yeni i? f?rsatlar?n? gençlere yaratmak ve d?viz gelirleri sa?layan giri? turizm gezintilerini geli?tirmek ve daha ileri yerlere aparmak bizim hedeflerimizden dir.
- Ulkenin sanay? ve el sanatlar? ürünlerin piyasas?nda geli?me yaratmak için al?c? ve sat?c?lar için uygun gezinti ve turizm f?rsatlar? yaratmak.
- Uyeler, bu sekt?rde daha güvenli bir ortama sahip olmalar?ndan ve bu ülkede turizm ve gezinti ortam?n daha rahat ve güvenli olmas?n? sbatlamak için turizm sekt?runde kuralla ve d üzenlemelerin revizyon edilmesinde ilgili kurumlara yard?m etmek.
- Uyelere, onlar?n faaliyetine etki birakan son iç ve d?? de?i?iklikleri bildirmek.

Bizim baz? hizmetlerimiz:
- ?ran’?n turistik vizesini almak
- Gezi turlar?, hac, kültürel, tarihi ve ……. Hizmetlerini yolcular?n iste?ine g?re sunmak,
- ?ran’?n her yerinde 2,3,4,5 y?ld?zl? oteller rezervasyonu yapmak
- yerel ve Farsça dilinia konu?an rehberler i?li?inde çe?itli gezintiler düzenlemek
- Yurtiçi ve yurtd??? uçak biletleri temin etmek
- Ta??mac?l?k hizmetleri
- Turizm sekt?runde en uzman ve becerikli personele sahip olmak ( otel hizmetçiler, agente personeli ve gezinti rehberler )
- Say?n yolcular?n sorunlar?n? ?ran ülkesinde gidermek
Bize buna inan?yoruz ki, tarhihi b?lgelere ve kültürel yap?lara sahip olan ?ran gibi ülkeler, onlarin b?lgeler ve ya?am tarzlarinin olu?mas?nda çe?itli inanc ve efsaneler etkili olmu?tur, biz konular hakk?nda olan felsefe den yararlanarak dünyanin her yerinden yolcular? burya çeke biliriz. Bizim ülkemizde, b?lgesel efsaneler ve bir çok tarihsel olaylar ?ekil alm??t?r ki , baz? anlarda genç nesillerimiz onlardan habersizler, bu felsefelerden reklamlarda ve tan?t?m programlar?nda yararlanmak ile daha fazla yolcular? turizm hizmetlerimiz taraf?na çeke biliriz.

 

Biz Darya Otel in?aat geli?tirme ?irketinde sadece bir hedefin pe?indeyiz:
hassas aletler kullanarak en kaliteli hizmetler yaratmak ve mü?teri memnuniyetini kazanmak